Algemene voorwaarden

Boozly B.V. - Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Te deponeren onder aktenummer ......

 

1. Algemeen

De onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden maken deel uit van al onze overeenkomsten en tevens van elke met ons afgesloten aanvullende en vervolg overeenkomsten alsmede transacties voor zover niet door beide partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Een verwijzing door de koper naar zijn eigen voorwaarden wordt door ons niet aanvaard, tenzij het tegendeel door ons schriftelijk is bevestigd.

 

2. Totstandkomingvandeovereenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Al onze offertes en aanbiedingen zijn constant vrijblijvend en gelden binnen de daarin opgegeven termijn.
Een bestelling geldt als aanvaard indien de verkoper niet binnen drie werkdagen na plaatsing de koper schriftelijk van het tegendeel heeft laten blijken.

Prijzen in prijscouranten behouden hun geldigheid in ieder geval tot het moment dat Boozly B.V. nieuwe prijzen bekend maakt. De koper gaat met de door de verkoper gestelde condities akkoord indien hij de levering accepteert. Transacties binden ons slechts indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, dit is met name van toepassing met het oog op de door onze vertegenwoordigers of andere personen in onze dienstgedane aanbiedingen en toezeggingen zo mede op de door hen gemaakte afspraken.

 

3. Auteursrecht, huisstijl en technische gegevens

De in onze offertes/aanbiedingen, overeenkomsten, documentatie, voorraadlijsten en reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zo mede de daarbij weergegeven tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij onzerzijds schriftelijk uitdrukkelijk een garantie wordt verstrekt.

De auteursrechten op de door ons verstrekte afbeeldingen, tekeningen en schema’s en ontwerpen, zo mede in het algemeen op hetgeen door ons wordt gepubliceerd, komen – ongeacht of daarvoor al dan niet kosten in rekening zijn gebracht – uitsluitend aan ons toe. Zonder onze toestemming mogen deze publicaties of hun inhoud noch geheel, noch gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, ter beschikking van derden worden gesteld.

 

4. Prijzen

Door ons opgegeven prijzen zijn in die zin vrijblijvend dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip geldende fabrieks- en groothandelsprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in een of meer genoemde factoren wijziging optreedt voordat de levering heeft plaatsgevonden zijn wij bevoegd de genoemde prijzen op redelijke wijze aan te passen. Tenzij anders aangegeven worden onze prijzen per stuk, inclusief BTW (of op aanvraag), exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop van producten vallende overheidslasten genoteerd.

De door ons verleende kortingen gelden slechts na schriftelijke bevestiging.

 

5. Levering

Al onze producten binnen Nederland geschieden op de conditie: ‘franco huis’, tenzij anders is overeengekomen. Indien de koper een andere verzendingswijze wenst komen de meerdere kosten voor diens rekening.

De verzending van de goederen is tot aan het ogenblik van de aflevering voor risico van de verkoper, tenzij de goederen door of namens de koper worden afgehaald. In dat geval gaat het risico direct op de koper over.

 

6. Levertijden en overmacht

De door ons opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde levertermijn schriftelijk uitdrukkelijk door ons is gegarandeerd.
Afgezien van gevallen waarin wij een garantie hebben verleend is de naleving van de opgegeven levertijd afhankelijk van onze mogelijkheden.

De verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade ontstaan door of in verband met vertraging in de levering of te late levering, tenzij voorafgaand schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De koper is verplicht te zorgen voor voldoende laad-en losmogelijkheden en voor een zo kort mogelijke wachttijd voor de aflevering. De aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra de goederen binnen de normale bedrijfsopeningstijden voor het magazijn op het afleveradres zijn geplaatst. Indien bestelde goederen ter aflevering zijn aangeboden, doch die aflevering onmogelijk is gebleken, is de verkoper gerechtigd de kosten van die aanbieding aan de koper in rekening te brengen.

De verplichtingen van de wederpartij worden, wanneer een partij zich op overmacht beroept tevens opgeschort. Bij overmacht en andere gelijke omstandigheden, dat naar redelijkheid nakoming van de transactie niet van ons kan worden verlangd – daaronder mede begrepen het geval dat wij door onze eigen leveranciers niet tot levering in staat zijn gesteld – zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden. Behoudens onze grove schuld geeft overschrijding van de levertijd de koper niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de transactie noch op schadevergoeding. Indien aflevering niet heeft plaatsgevonden binnen zes maanden nadat de transactie tot stand is gekomen hebben wij zelf en heeft de koper evenwel het recht deze te annuleren. Dat recht bestaat ook indien de transactie inmiddels ten dele was uitgevoerd. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan, dan wel is geleverd, wordt dan tussen partijen pro rato afgerekend. Wij zijn bevoegd een order in haar geheel dan wel beschikbaar komen der goederen in gedeelten uit te leveren.

Zo wij in gedeelten leveren zijn wij gerechtigd per factuur, betrekking hebbend op een deellevering, betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden. Geschiedt dit niet dan is de koper zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling onzerzijds nodig is in verzuim, het welk ons de bevoegdheid verschaft, hierna onder artikel 7 omschreven.

 

7. Verplichtingenkoper

Ingeval van onverhoopte niet-nakoming door de koper van zijn verplichtingen, waaronder inbegrepen het geval dat hij afname weigert of een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht zullen wij steeds bevoegd zijn zonder een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, de transactie, zonder dat gerechtelijke tussenkomst is vereist, ontbonden te verklaren.

Ondanks onze aanspraken op schadevergoeding zijn wij verder bevoegd ook alle andere met de betrokken koper lopende transacties, voor zover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te annuleren.
Elke annulering behoudt steeds de opeisbaarheid van al onze openstaande kosten.

 

8. Betaling

De betaling der factuurbedragen dient steeds te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum uiterlijk op de vervaldag zonder enige aftrek, of op kantoor, of op onze bankrekening. Betalingen op andere wijze, in het bijzonder rechtstreeks aan onze medewerkers zijn slechts geldig na onze schriftelijke bevestiging.

Door het enkele feit dat betaling niet binnen de geldende betalingstermijn plaatsvindt is de koper in verzuim. Betalingskortingen die gebonden zijn aan een termijn waarbinnen de betaling dient te geschieden, vervallen indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betreffende termijn betaald is.
Als datum van betaling geldt de valutadatum van ontvangst van de betaling door de verkoper.

Indien de betaling niet tijdig plaatsvindt is de koper een rente van tien procent per jaar verschuldigd vanaf de vervaldag tot aan de dag van de algehele betaling. Tevens zal de koper alle kosten, door de niet tijdige betaling veroorzaakt, verschuldigd zijn zonder dat daartoe een nadere sommatie vereist is.
Indien wij tot het nemen van incasso-maatregelen besluiten komen de daaraan verbonden kosten volledig voor rekening van de koper. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal vijftien procent van de hoofdsom exclusief BTW. Zij bedragen ten minste EUR 100.-.

Tenzij uitdrukkelijk door ons met de koper schriftelijk anders overeengekomen zal een betaling van de koper door ons worden geboekt in mindering op de oudste vervallen factu(u)r(en), waarbij wij steeds bevoegd zijn betalingen in mindering te brengen op (een) openstaande factu(u)r(en) naar onze keuze.
Ook zijn wij bevoegd de uitlevering van goederen behorende tot de betrokken of andere transacties op te schorten.

Ook zijn wij bevoegd in daarvoor naar ons oordeel in aanmerking komende gevallen slechts onder rembours of voortaan slechts onder vooruitbetaling te leveren.

 

9. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van alle door de verkoper geleverde goederen blijft bij de verkoper tot aan het moment van algehele voldoening en eventuele schadevergoedingsplicht van alle door de koper aan de verkoper verschuldigde bedragen. Indien de koper onverhoopt niet of niet tijdig aan een van zijn verplichtingen voldoet zijn wij bevoegd de goederen welke wij aan de koper hebben geleverd als ons eigendom op te vorderen, waarbij de transactie op grond waarvan wij die goederen aan de koper geleverd hebben als ontbonden geldt. Wij hebben deze bevoegdheid ook, voor zover de goederen zich ten gevolge doorlevering als vorenbedoeld bij derden bevinden.

Het is de koper niet toegestaan zolang geen algehele betaling, van alle door de koper aan de verkoper verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden, de hem geleverde goederen te vervreemden, belenen, verpanden, of onder hypothecair verband brengen, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze of welke titel dan ook uit zijn bedrijf brengen, tenzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde het doel is. Dit recht tot verkopen vervalt echter per direct indien de betalingstermijn is verstreken, de koper surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard.

Met het oog op elke terugneming van goederen als hiervoor bedoeld zal de koper door ons worden gecrediteerd voor de waarde die onze beoordeling aan die goederen moet worden toegekend, verminderd met alle op de terugneming gevallen kosten, onverminderd ons recht op vergoeding van de uit een en ander voor ons voortvloeiende kosten en schade.

 

10. Emballage

De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage blijft eigendom van de verkoper, tenzij schriftelijk anders is bepaald. Indien emballage eigendom blijft van de verkoper is de koper verplicht het materiaal aan de verkoper af te geven. De verkoper kan voor de teruggave een termijn stellen waarbinnen de teruggave moet zijn geschied. Bij niet tijdige teruggave treedt verzuim in zonder dat de koper in gebreke dient te worden gesteld.

 

11. Aanbiedingen en retourzendingen

Alle aanbiedingen over leveringen dienen schriftelijk te geschieden. Alle aanbiedingen moeten binnen 48 uur na ontvangst van de goederen in het bezit van de verkoper zijn. leder recht op aanbiedingen ontbreekt indien de in lid 2 genoemde termijn is overschreden of wanneer de goederen reeds in gebruik genomen zijn. Aanbiedingen, die de verkoper bereiken na de termijn van tenminste houdbaarheid van de geleverde goederen alsmede aanbiedingen, die betreffen verwerkte, bewerkte of niet goed opgeslagen goederen, zullen niet tot vergoeding of vervanging aanleiding kunnen geven.


Retourzendingen zonder voorafgaand overleg met verkoper zijn niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien retourzendingen zonder geldige redenen geschieden, zijn alle aan de terugzending verbonden kosten voor rekening van de koper. De verkoper heeft in dat geval het recht de goederen ter beschikking van de koper te houden (of te doen houden) voor diens rekening en risico. Betreft retourzendingen van aanbiedingen ter creditering van goederen, dan kan een en ander slechts plaatsvinden na schriftelijk verkregen toestemming van de verkoper.

 

12. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle geschillen met Boozly B.V. is Nederlands recht van toepassing. Voor zover op grond van het Nederlands recht van toepassing zou zijn de convention of the international sale of goods, wordt de werking van dat verdrag uitgesloten. Partijen zullen alle geschillen ter zake waarvan forumkeuze is toegelaten, in eerste aanleg ter beslissing voorleggen aan de bevoegde rechter te Haarlem.

page5image64227584